Piirikokouskannanotto

Ajankohtaista 06:46

Pohjanmaan sosialidemokraatit olivat koolla lauantaina 21.4. kevätpiirikokouksessa Lapualla. Poliittisessa keskustelussa nousi vahvasti esiin nuorten aseman ja hyvinvoinnin parantaminen. Piirikokouksen mielestä nuorten työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen tulee ottaa kärkihankkeeksi myös kunnissa.

Nuorten työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen kärkihankkeeksi myös kunnissa
SDP asetti viime eduskuntavaaleissa tavoitteeksi nuorisotyöttömyyden nollatoleranssin. Tämä tavoite on muuttumassa teoiksi. Hallituksen kärkihanke nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen on tärkeä ja kannatettava.

Tällä hetkellä 110 000 nuorta on vailla toisen asteen koulutusta. Tähän inhimilliseen, mutta myös kansantaloudellisesti merkittävään ongelmaan ollaan vihdoinkin puuttumassa. Yhteiskuntatakuun mukaisesti jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Tavoitteeseen ei päästä vain hallituksen toimenpitein, vaan tässä tarvitaan moniammatillista yhteistyötä. Yritysten ohella erityisesti kunnilla on tässä työssä keskeinen rooli.

Pohjanmaan sosialidemokraatit korostavat, että hallituksen vahva tahtotila nuorisotyöttömyyden ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tulisi konkretisoitua kunnissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Huomio tulisikin kiinnittää entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön. Riittävä tuki ja ohjaus jo peruskoulussa on huomattavasti tehokkaampaa kuin korjaavat toimet ongelmien jo syvennyttyä. Tässä yhteydessä ei sovi myöskään unohtaa sitä, että koulujen eriarvoistumiskehitys on katkaistava. Perusopetuksen laatu sisältäen tarvittavan erityisopetuksen on taattava koko Suomessa.

Jokaiselle nuorelle tulee taata peruskoulun jälkeen opiskelupaikka tai mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen. Työelämätietouden kasvattaminen kaikilla kouluasteilla ja työssä oppimisen lisääminen opintojen eri vaiheissa ovat tarpeen. Tässä työnantajilla on merkittävä rooli. Nuorille tarjottava opinto-ohjaus ja urasuunnittelu tulee olla mahdollisimman yksilöllistä. Toisen asteen koulutuksen antajille, työpajatoiminnalle ja etsivälle nuorisotyölle tulee varata riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit.

Jokainen lisäeuro lasten ja nuorten hyväksi näkyy ja vaikuttaa tulevaisuuteen.

****

Pohjanmaan Sosialidemokraatit lähtevät tuleviin kuntavaaleihin työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Erityisen tärkeää on, että kuntalaiset tiedostavat, millaisilla arvoilla päätöksiä kunnissa tehdään. Kuntapalvelujen ulkoistaminen ja alistaminen markkinoille ei ole kestävä vaihtoehto. Kuntalaisen tulee voida luottaa laadukkaiden palvelujen saatavuuteen, tasapuolisuuteen ja turvallisuuteen kaikkialla Suomessa ja tällöin peruslähtökohta on, että ne toteutetaan ja tuotetaan kuntalähtöisesti. Kutsumme arjen asiantuntijoita kaikista pohjalaiskunnista lähtemään SDP:n kunnallisvaaliehdokkaiksi.

Pohjanmaan SDP:n piirikokousväki antaa täyden tukensa SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaiselle ja esittää häntä edelleen puolueen puheenjohtajaksi toukokuun lopulla pidettävässä SDP:n 43. puoluekokouksessa.

Lisätietoja:
Kannanottovaliokunnan pj Joanna Juurakko, puh. 040 536 8828
toiminnanjohtaja Johanna Autio, puh. 050 583 8393